Sit Natura 2000 Campia Crisurilor

BackOffice Tools

Regulament

REGULAMENTUL SITULUI NATURA 2000
ROSPA0015 CÂMPIA CRIȘULUI ALB ȘI CRIȘULUI NEGRU
și al ariilor naturale protejate conexe
ROSCI0048 CRIȘUL ALB,
ROSCI0231 SOLURILE SĂRĂTURATE SOCODOR,
2.97 REZERVAȚIA DE SOLURI SĂSĂTURATE SOCODOR,
VI.1 PĂDUREA LUNCA - COLONIE DE STÂRCI,
VI.2 PĂDUREA SOCODOR - COLONIE DE STÂRCI


CAPITOLUL I
ARII NATURALE PROTEJATE ADMINISTRATE -
SCOP, LIMITE ȘI MANAGEMENT


Art. 1. Arii naturale protejate care fac obiectul prezentului regulament:

(1) Situl Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru, denumit în continuare ”SPACrișuri”, a fost instituit prin HG nr. 1284/31.10.2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, respectiv arie naturală protejată de interes comunitar.
(2) Situl Natura 2000 ROSCI0048 Crișului Alb, denumit în continuare ”SCICrișAlb”, și Situl Natura 2000 ROSCI0231 Solurile Sărăturate Socodor, denumit în continuare ”SCISocodor”, au fost instituite prin OM nr. 776/05.05.2007, completată prin OM nr. 1964/2007  privind declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, respectiv arii naturale protejate de interes comunitar.
(3) Rezervația naturală 2.97 Rezervația de Soluri Sărăturate Socodor, denumită în continuare ”R.Sărături”, a fost instituită prin Legea 5 / 06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, ca parte integrantă a rețelei naționale de arii naturale protejate.
(4) Ariile de protecție specială avifaunistică VI.1 Pădurea Lunca – colonie de stârci, denumită în continuare ”APSALunca”, și VI.2 Pădurea Socodor – colonie de stârci, denumită în continuare ”APSASocodor”, au fost instituite prin HG 2152 / 30.11.2004 privind insituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.

Art 2. Scopul constituirii ariilor naturale protejate

(1) Scopul pentru care au fost instituite SPACrișuri, SCICrișAlb și SCISocodor este menținerea și chiar îmbunătățirea stării de conservare a populațiilor speciilor și habitatelor de importanță comunitară de pe teritoriul acestora, prin dezvoltarea durabilă a comunităților locale și în special prin utilizarea durabilă a resurselor naturale.
(2) R.Socodor a fost constituită pentru protejarea asociațiilor vegetale tipice de sărături și a habitatelor de sărături, precum și a solului, cu profil alcalinizat, salinizat, gleizat, cu concreţiuni de carbonat de calciu lipsit de ghips; soloneţuri luvice şi soloneţuri alcaline.
(3) APSALunca și APSASocodor au fost constituite pentru a asigura conservarea coloniilor mixte de stârc de noapte (Nycticorax nycticorax), egretă mică (Egretta garzetta) și stârc cenușiu (Ardea cinerea).


Art 3. Localizarea ariilor naturale protejate

(1)    Situl Natura 2000 SPACrișuri este situat în partea de nord-vest a județului Arad (97,9% din suprafața totală a sitului), ocupând o suprafață restrânsă și în partea de sud-vest a județului Bihor (2,1% din suprafața totală a sitului). Suprafața sitului este de  32196,60 ha, pe teritoriile administrative ale localităților Chişineu Criş, Grăniceri, Macea, Mişca, Pilu, Socodor, Sintea Mare, Şepreuş, Zerind (județul Arad), și Avram Iancu (județul Bihor). Limitele sitului pot fi identificate pe harta acestuia, Anexa 2 la prezentul regulament, conform HG nr. 1284/2007.
(2)    Situl Natura 2000 SCICrișAlb este situat în nord-vestul județului Arad, de-a lungul râului Crișul Alb, ocupând un sector ce coboară din amonte de orașul Chișineu-Criș, până în aval de acesta, în apropierea localității Vărșand, pe teritoriile administrative ale localităților Chișineu-Criș, Pilu și Socodor. Situl are o suprafață de 826 ha. Limitele sitului pot fi identificate pe harta acestuia, Anexa 2 la prezentul regulament, conform OM nr. 776/2007.
(3)    Situl Natura 2000 SCISocodor este situat pe teritoriul administrativ al localității Socodor, în partea de sud-est a acesteia și are o suprafață de 102 ha. Limitele sitului pot fi identificate pe harta acestuia, Anexa 1 la prezentul regulament, conform OM nr. 776/2007.
(4)    R.Socodor se suprapune şi are aceeași suprafață și aceleași limite ca SCISocodor.
(5)    APSALunca este situată pe teritoriul administrativ al comunei Mișca și are o suprafață de 2 ha. Limitele sunt descrise astfel:
Limita nordică: începe din punctul situat la 135 m de limită parcelară dintre parcelele 2 şi 6 şi de la 140 m de limita parcelară dintre 5 şi 6, se continuă paralel cu această limită pe o distanţă de 100 m;
Limita estică: porneşte de la 235 m de limita parcelară dintre parcelele 2 şi 6, şi de la 140 m de limita parcelară dintre 5 şi 6, se continuă paralel cu prima linie parcelară pe o lungime de 200 m;
Limita sudică: porneşte din punctul situat la 235 m de limita parcelară dintre parcelele 2 şi 5, şi de la 60 m de limita parcelară dintre 5 şi 6, se continuă paralel cu aceasta pe o lungime de 100m;
Limita vestică: începe de la 135 m de limita parcelară dintre parcelele 2 şi 5 şi de la 60 m de limita parcelară dintre 5 şi 6, se continuă paralel cu prima limită parcelară pe o lungime de 200 m.
APSALunca cuprinde o suprafaţă reprezentată de o parte din parcela 6 (1,4 ha), o parte din subparcela 5A (0.55 ha) şi o parte din linia parcelară 84L (0,05 ha) din UP II Adea a Ocolului Silvic Criş. Unităţile amenajistice silvice sunt preluate din amenajamentul silvic întocmit în anul 2002, fiind incluse şi pe harta silvică ce face parte integrantă din amenajament.
(6)    APSASocodor este situată pe teritoriul administrativ al comunei Socodor și are o suprafață de 3.1 ha. Limitele sunt descrise astfel:
Limita nordică: începe de la marginea parcelei 10 din UP I Socodor, de la intersecţia acestei margini cu limita subparcelară dintre V10 şi 10B şi se continuă pe această limită până la limita dintre parcela 10 şi terenul de vânătoare V72;
Limita estică: porneşte de la intersecţia limitei subparcelare dintre V10 şi 10B şi se continuă pe limita dintre parcela 10 şi terenul de vânătoare V72 până la intersecţia cu limita subparcelară dintre 10B şi 10A;
Limita sudică: se continuă pe limita subparcelară dintre 10A şi 10B până la intersecţia cu marginea pădurii;
Limita vestică: continuă pe marginea pădurii până la intersecţia cu limita subparcelară dintre V10 şi 10B.
Aria de Protecţie Specială Avifaunistică "Pădurea Socodor - colonie de stârci" cuprinde o suprafaţă reprezentată de subparcela 10B din UP I Socodor a Ocolului Silvic Criş. Subparcela silvică este preluată din amenajamentul silvic întocmit în anul 2002, fiind inclusă şi pe harta silvică ce face parte integrantă din amenajament.

Art. 4. Responsabilitatea managementului ariilor naturale protejate SPACrișuri, SCICrișAlb, SCISocodor, R.Socodor, APSALunca și APSASocodor, revine Asociației pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior” denumită în continuare ”Asociația Excelsior”, în calitate de custode al acestora (Convenție de custodie nr. 0140 din 01.07.2010). Asociația Excelsior integrează într-un plan unitar şi supraveghează toate activităţile din SPACrișuri, SCICrișAlb, SCISocodor, R.Socodor, APSALunca și APSASocodor, organizează şi efectuează activităţile specifice, asigurând o gospodărire unitară a acestora.

Art. 5. Domeniul, modul, de aplicare a prezentului regulament:
Ariile naturale protejate SPACrișuri, SCICrișAlb, SCISocodor, R.Socodor, APSALunca și APSASocodor vor beneficia de un management unitar și de același regulament, menționându-se excepții de la acest criteriu doar unde este cazul să se aplice măsuri specifice obiectivelor pentru care au fost instituite fiecare arie naturală protejată și funcție de condițiile impuse de categoria (tipul), ariei naturale protejate respective.

Art. 6. Denumirea în textul regulamentului a ariilor naturale protejate care beneficiază de management unitar:
Prezentul regulament va fi aplicat complexului de arii naturale protejate SPACrișuri, SCICrișAlb, SCISocodor, R.Socodor, APSALunca și APSASocodor. Atunci când regulamentul face referire la întregul complex de arii naturale protejate, acesta va fi denumit ”Complexul AP Crișuri”

Art. 7.  Complexul AP Crișuri cuprinde următoarele zone funcţionale:
(1) Zona de protecţie integrală: incluzând R.Socodor, APSA Lunca și APSA Socodor.
(2)    Zona de dezvoltare durabilă:  restul suprafețelor Complexului AP Crișuri.

Art. 8. Activităţile Asociației Excelsior legate de managementul Complexului AP Crișuri sunt coordonate de către Consiliul Director al acesteia, condus de către Președintele asociației.

Art. 9. Participarea factorilor interesaţi  la managementul Complexului AP Crișuri se asigură prin participarea acestora la elaborarea Planului de Management al Complexului AP Crișuri. În decursul elaborării Planului de Management se vor organiza sesiuni de consultare a factorilor interesați, la care vor fi invitați să participe reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor economice, organizaţiilor neguvernamentale, autorităţilor şi comunităţilor locale, care deţin cu orice titlu suprafeţe, bunuri sau au interese în perimetrul ori în vecinătatea Complexului AP Crișuri şi care sunt implicate şi interesate în aplicarea măsurilor de protecţie, în conservarea şi dezvoltarea durabilă a zonei.


CAPITOLUL II
ACTIVITĂŢI  ÎN  COMPLEXUL AP CRIȘURI

Art. 10. Orice studii care planifică activităţi de exploatare a resurselor naturale pe   suprafaţa Complexului AP Crișuri (silvice , agricole, zootehnice, turistice, piscicole, cinegetice, geologice, etc.), orice proiecte care planifică lucrări de construcţii de orice fel, activităţi sportive, culturale, educative, etc., se supun în mod obligatoriu de către proiectanţi/organizatori avizării Asociației Excelsior. Avizarea este absolut necesară în vederea verificării de către custode a încadrării activităţilor planificate de studiile sau proiectele menţionate mai sus în prevederile planului de management al Complexului AP Crișuri.

Art. 11. Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care se află sub regim strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în anexa 4, OUG 57/2007, şi care trăiesc atât pe teritoriul Complexului AP Crișuri şi în afara lui, sunt interzise:
- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;
- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
- distrugerea şi/sau culegerea  intenţionată a cuiburilor şi ouălor din natură;
- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
- recoltarea florilor şi fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale;
- deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop fără autorizaţia autorităţii de mediu competente.

Art. 12. Valorificarea plantelor şi animalelor aparţinând speciilor prevăzute în anexa 5 a OUG 57/2007, precum şi a altor specii cu acelaşi regim de protecţie se va face în condiţii compatibile cu menţinerea acestor specii într-o stare de conservare durabilă, luându-se, după caz, următoarele măsuri:
- reglementarea accesului în anumite zone şi/sau anumite perioade;
- interdicţia temporară şi/sau locală a recoltării şi culegerii anumitor specii;
- reglementarea perioadelor, a modurilor şi mijloacelor de recoltare/capturare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din OUG 57/2007;
- instituirea unui sistem de autorizare a recoltării/capturării plantelor şi animalelor în scopuri comerciale, inclusiv stabilirea de cote pe specii şi perioade, autorizare fundamentată ştiinţific în urma unor studii;
- încurajarea cultivării şi creşterea în captivitate a speciilor de floră şi fauna sălbatică de interes economic, în vederea reducerii presiunii asupra populaţiilor naturale.   

Art. 13. (1) Colectarea/recoltarea de specii de floră şi faună sălbatică se poate face doar cu acordul scris al Asociației Excelsior (cu excepţia speciilor comune de plante folosite în scop medicinal care urmează regimul prevăzut la aliniatul (2).
(2) Colectarea speciilor de plante medicinale comune se poate face numai în suprafeţele situate în afara zonelor de protecţie integrală, de către membrii comunităţilor locale şi în limita capacităţii de suport a ecosistemelor astfel: 
- în cantităţi mici necesare uzului familial – 1kg de persoana/sezon;
- în scop comercial pe baza unui proiect detaliat aprobat de Asociația Excelsior, care va cuprinde speciile, cantităţile, perioadele şi locaţiile exacte de colectare.

Activităţile de silvicultură, de vânătoare şi pescuit
Art. 14. În zonele  de protecţie integrală nu se execută lucrări de exploatare a pădurilor, personalul silvic efectuând doar activităţi de paza acestor păduri, prevenire a înmulţirii în masa a dăunătorilor forestieri, stingerea incendiilor.

Art. 15. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în Complexul AP Crișuri situate in afara zonelor de protectie integrala se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, care trebuie să concorde cu planul de management al Complexului AP Crișuri, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor.

Art. 16.
(1) În baza Legii nr. 407/2006  este interzisă „vânătoarea în zonele de conservare specială de pe teritoriul Complexului AP Crișuri; zone ce sunt asimilate conform OUG 57/2007 cu zone de protecţie integrală”. În restul teritoriului Complexului AP Crișuri, vânătoarea se poate organiza şi desfăşura în conformitate cu prevederile legale, cotele de recoltă fiind avizate de către Asociația Excelsior.
(2) Activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi acvacultura se supun prevederilor Legii nr. 42/2003. Pescuitul sportiv este permis, în baza „permisului de pescuit” emis de gestionar, pe fondurile de pescuit de pe teritoriul Complexului AP Crișuri.
(3) Faptele ilegale din domeniile vânătorii şi pescuitului pot fi constatate şi sancţionate de personalul împuternicit în acest scop de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, de personalul împuternicit de Agenţiile de Protecţie a Mediului, Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi Cinegetic, personalul împuternicit al Asociației Excelsior, de ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, precum şi de personalul împuternicit al administraţiei publice judeţene şi locale.
(4) Este interzis pescuitul în locuri în care se întâlnesc deșeuri de orice fel pe o rază de cel puțin 20m. În cazul nerespectării acestei reguli se pot aplica amenzi, în cuantumul stabilit prin prezentul regulament.

Art. 17. Acţiunile de îngrijire a vânatului şi exercitarea vânătorii, cele de protecţia fondului piscicol şi de pescuit de pe toată suprafaţa Complexului AP Crișuri se organizează în comun  de către personalul de specialitate din ocoalele silvice, AJVPS, administratori privați şi se monitorizează de către  Asociația Excelsior.

Art. 18. În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (incendii, calamităţi naturale epizootii, focare de infecţii etc.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării Asociației Excelsior, în vederea mobilizării şi luării măsurilor de prevenire, reducere şi eliminare a efectelor negative.

Art. 19. Se interzice accesul cu mijloace auto pe drumurile forestiere (excepţie fac autovehiculele care transportă material lemnos pe durata exploatărilor forestiere) marcate în acest sens.

Păşunatul
Art. 20. (1) Pe raza R.Socodor, APSALunca și APSASocodor se interzice accesul animalelor domestice.
(2) Prin excepţie, se permite accesul animalelor utilizate la atelaje sau pentru practicarea turismului ecvestru, pe drumurile autorizate şi accesul animalelor de companie, care pot însoţi stăpânii pe traseele turistice, dar ţinute permanent în lesă, şi după caz cu botniţă. Animalele de companie trebuie sa aibă certificatul de vaccinare la zi.
Art. 21. Păşunatul se supune următoarelor reglementări:
(1)    Păşunatul este permis numai pe islazurile comunale şi proprietăţile particulare destinate expres în acest sens de comunităţile locale sau deţinătorii legali ai acestora,  numai cu animalele domestice, proprietatea membrilor comunităților ce deţin păşuni in interiorul Complexului AP Crișuri, pe supafețele, în perioadele și cu speciile și efectivele aprobate de Asociația Excelsior, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale și speciile de floră și faună prezente;
(2)    Amplasarea de stâne în raza Complexului AP Crișuri se face cu avizul  custodelui;
(3)    Este interzisă amplasarea locurilor de târlire și stâne în vecinatatea pâraielor, canalelor și a lacurilor sau în amonte de lacuri, până la o distanță de cel puțin 200m;
(4)    Numărul de câini admis se stabileşte în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare (Legea nr. 407/2006 etc.). Câinii vor purta obligatoriu jujee și vor fi, pentru fiecare stână, cel mult în număr de 3. Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverinţa de vaccinare şi deparazitare periodică.
(5)    Trecerea animalelor domestice prin pădure spre zonele de păşunat, adăpat şi adăpostire se aprobă de ocolul silvic, cu acordul proprietarului pădurii, pe trasee delimitate şi în perioade precizate; pentru pădurile proprietate publică a statului, aprobarea se dă de către administrator.
(6) Se interzice trecerea animalelor domestice prin pădure în arboretele în curs de regenerare, în plantaţiile şi regenerările tinere, în ariile naturale protejate de interes naţional, în perimetrele de ameliorare, precum şi în perdelele forestiere de protecţie.

Art. 22. Asociația Excelsior monitorizează activitatea de păşunat în Complexul AP Crișuri pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din Complexului AP Crișuri, şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate.

Construcţii
Art. 23.  În zona de dezvoltare durabilă, amplasarea de construcţii noi se va face cu respectarea prevederilor legale, cu avizul custodelui, avându-se în vedere necesitatea integrării adecvate a acestora în ansamblul peisagistic.

Art. 24. Realizarea de orice fel de construcţii noi în zona de protecţie integrală este interzisă.

Art. 25. Construirea de obiective de orice fel, în imediata vecinătate a Complexului AP Crișuri se va face conform reglementărilor în vigoare, cu avizul custodelui.

Cercetare ştiinţifică
Art. 26. Cercetarea ştiinţifică în Complexul AP Crișuri are ca scop primordial cunoaşterea şi  conservarea patrimoniului floristic şi faunistic al zonei. Pentru realizarea acestui scop, după  inventarierea speciilor, stabilirea distribuţiei lor şi evaluarea gradului lor de periclitare, Asociația Excelsior va asigura monitorizarea continuă a speciilor şi habitatelor cheie, precum şi a speciilor indicatoare. 

Art. 27. Asociația Excelsior stabileşte măsurile necesare în vederea împiedicării distrugerii voite sau accidentale, a speciilor de plante sau animale strict ocrotite, a biotopurilor şi ansamblurilor biotice de pe suprafaţa Complexului AP Crișuri.

Art. 28. Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul Complexului AP Crișuri se desfăşoară cu avizul Asociației Excelsior, care sprijină logistic, în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare.

Art. 29. Activitatea de cercetare în cuprinsul Complexului AP Crișuri, efectuată de către colaboratori externi ai Asociației Excelsior se va desfăşura pe baza unui contract de cercetare încheiat cu Asociația Excelsior. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul asupra rezultatelor se stabileşte prin contract.

Art. 30. Colectarea de specii de floră şi faună în scop ştiinţific sau de cercetare se face numai cu acordul scris al Asociației Excelsior.   

Turism, reguli de vizitare
Art. 31. În Complexul AP Crișuri sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea regulilor de vizitare a Complexului AP Crișuri.

Art. 32.  Punctele de acces în Complexului AP Crișuri se află în:
Chișineu Criș – DN 79, Socodor – DN 79A, Grăniceri –  DJ 709B, Sintea Mare – DN 79A, DJ 793, Mișca – DC 794.

Art. 33. În zonele de protecţie integrală activităţile de ecoturism sunt permise dacă nu necesită realizarea de construcţii-investiţii.

Art. 34. Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face de către sau numai cu aprobarea Asociației Excelsior.

Art. 35. (1) Camparea pe teritoriul Complexului AP Crișuri este permisă numai în locurile marcate şi  special delimitate în acest scop.
(2) Săparea de șanțuri in jurul corturilor sau utilizarea oricăror materiale de origine vegetală (ferigi, muşchi) sub corturi este interzisă;
(3) Este interzisă camparea în locuri în care se întâlnesc deșeuri de orice fel pe o rază de 20m. În cazul nerespectării acestei reguli se pot aplica amenzi, în cuantumul stabilit prin prezentul regulament.

Art. 36. Aprinderea focului pe teritoriul Complexului AP Crișuri se reglementează astfel:
(1) Focurile sunt permise doar în vetrele special amenajate în acest scop. 
(2) Este interzisă  aprinderea focului în fondul forestier sau la o distanță mai mică de 100 m de limita acestuia.

Art. 37. Regimul deşeurilor pe teritoriul Complexului AP Crișuri se reglementează astfel:
(1) Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul Complexului AP Crișuri;
(2) Turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării Complexului AP Crișuri;
(3) Deşeurile vor fi evacuate şi se lasă doar în locuri special amenajate pentru colectare;
(4) Responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor la cabane cu respectarea condiţiilor legale, astfel încât să nu existe posibilitate de acces pentru câini şi animale sălbatice, revine gestionarilor cabanelor în cauză; 
(5) Responsabilitatea evacuării deşeurilor menajere provenite din activitatea cabanelor sau altor construcţii de utilitate publică sau aflate in proprietate privata revine administratorilor acestora.

Art. 38.  Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane.
Art. 39. (1) Se interzice culegerea sau recoltarea în vederea comercializării de specii de floră, fauna, și altor eșantione de origine naturală din fondul forestier naţional, altele decât cele aflate sub regim strict de protecţie, fără acordul  unităţilor silvice sau al proprietarului, precum şi nerespectarea normelor tehnice specifice, elaborate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
(2) Se interzice recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci și de plante medicinale, în scop comercial, fără avizul custodelui Complexului AP Crișuri.

Art. 40. Accesul câinilor în zonele de protecție integrală ale Complexului AP Crișuri este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă.

Art. 41. Perturbarea liniştii în zonele de protecție integrală ale Complexului AP Crișuri este strict interzisă.

Art. 42. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare,  precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.

Art. 43. Este strict interzisă degradarea refugiilor, adaposturilor, podețelor, barierelor, marcajelor turistice, panourilor informative sau a oricarei alte constructii ori amenajari de pe teritoriul Complexului AP Crișuri.

Art. 44. Spălatul maşinilor sau  a altor obiecte ce pot cauza poluarea, precum şi utilizarea detergenţilor, în apele curgătoare şi în lacuri este interzisă.

Art. 45. Competiţiile şi manifestările de grup de orice fel se organizează pe teritoriul Complexului AP Crișuri doar cu avizul Asociației Excelsior şi al celorlalţi administratori/deţinători legali de terenuri.

Art. 46. Asociația Excelsior monitorizează turismul pe teritoriul Complexului AP Crișuri, în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din Complexul AP Crișuri şi a măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru este necesar pentru conservare.

Art. 47. Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care se afla sub regim strict de protecţie, precum şi pentru speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:
a) orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;
b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
c) distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi ouălor din natură;
d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
e) recoltarea florilor şi fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale;
f) vânarea speciilor de păsări prevăzute în anexa nr. 5C (OUG 57/2007) în perioadele de reproducere şi creştere a puilor;
g) vânarea speciilor de păsări migratoare prevăzute în anexa nr. 5C (OUG 57/2007), în perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit;
h) capturarea sau uciderea speciilor de fauna sălbatica prevăzute în anexele nr. 5A, 5B, 5C, 5D şi 5E(OUG 57/2007).

Art. 48. Este interzisă intrarea în perimetrul zonelor de protecţie integrală, în porţiunile închise accesului public, fără permisul de acces eliberat de Asociația Excelsior.

Art. 49.  Este interzisă:
a.    deţinerea,  transportul, comerţul sau schimburile în orice scop de specii de plante şi animale aflate sub regim strict de protecţie, fără avizul autorităţii de mediu competente;
b.    deţinerea şi creşterea în captivitate, indiferent de forma de captivitate, a animalelor din fauna sălbatica pe raza Complexului AP Crișuri, cu excepţia cazurilor când se desfăşoară proiecte de repopulare conform OUG 57/2007;
c.    introducerea în cultură, pe teritoriul Complexului AP Crișuri, de specii de plante și animale domestice fără certificate fitosanitare și, respectiv, sanitar-veterinare, emise conform legislaţiei in vigoare;
d.    introducerea de organisme modificate genetic (OMG) în culturi de pe suprafaţa Complexului AP Crișuri.

Art. 50. Valorificarea plantelor şi animalelor sălbatice aparţinând speciilor prevăzute în anexele nr. 5A și 5B la OUG nr. 57/2007,  se va face în condiţii compatibile cu menţinerea acestor specii într-o stare de conservare favorabilă, luându-se, după caz, următoarele masuri:
A.    reglementarea accesului în anumite zone şi/sau anumite perioade;
B.    interdicţia temporară şi/sau locală a recoltării şi capturării anumitor specii;
C.    reglementarea perioadelor, a modurilor şi a mijloacelor de recoltare/capturare.

Finanţarea activităţilor
Art. 51. Finanţarea activităţilor de management ale Complexului AP Crișuri  de către Asociația Excelsior se asigură din fonduri provenite din: 
- activităţi proprii,
- taxe,
- subvenţii, donaţii, sponsorizări externe şi interne,
- proicte finanțate din surse guvernamentale sau private,
- alte finanţări.

CAPITOLUL III
PROCEDURA DE AVIZARE A ACTIVITĂŢILOR/PLANURILOR/PROIECTELOR
DESFĂŞURATE ÎN PERIMETRUL COMPLEXULUI AP CRIȘURI

Art. 52.  Procedura de avizare a activităţilor/planurilor/proiectelor în Complexul AP Crișuri:
Desfăşurarea activităţilor este permisă în urma avizării emise de către Asociația Excelsior, în baza unei  solicitari în forma scrisă înaintată custodelui Complexului AP Crișuri, și care va cuprinde (după caz), următoarele:
-    adresă de înaintare;
-    descrierea activităţilor pentru care se solicita autorizaţia;
-    detalii tehnice de execuție a lucrărilor;
-    durata pentru care se solicită autorizaţia (inclusiv material cartografic privind încadrarea în Complexul AP Crișuri);
-    locul unde se desfasoara activitatea;
-    metodele şi tehnicile de lucru;
-    datele de contact ale persoanei care solicită avizul.

Art. 53. După consultarea documentației Asociația Excelsior va transmite solicitantului avizului o adresă pentru a cere, dacă este cazul, completarea acesteia, inclusiv cu informații referitoare la impactul activității asupra speciilor și habitatelor de importanță națională sau comunitară de pe teritoriul Complexului AP Crișuri.

Art. 54. Dacă documentația a fost suficientă pentru enunțarea unui răspuns definitiv al custodelui, acesta va înainta solicitantului avizului un răspuns, pozitiv sau negativ, cu sau fără condiții suplimentare de respectat la implementarea activității/planului/proiectului.

Art. 55. Pentru analiza documentației de avizare Asociația Excelsior poate percepe o taxă, în cuantumul prezentat în prezentul regulament, conform OM nr. 1142/23.07.2010.

Art. 56. Avizul va fi înaintat beneficiarului la datele de contact menționate de către acesta în adresa de înaintare a documentației de avizare, prin fax sau e-mail. La solicitarea expresă a beneficiarului avizul poate fi transmis în original prin serviciile de poștă sau curierat.

Art. 57. Adresa de corespondență cu Asociația Excelsior, privind eliberarea avizelor, este cea menționată în Capitolul  VII – Dispoziții finale, art. 77, din prezentul regulament.

Art. 58. Pentru situații speciale, avizele se obțin în urmatoarele condiții, conform OUG 57/2007 art. 22, pct. 6:
(1) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, a planului de acţiune provizoriu, elaborat în acest scop de Asociația Excelsior şi valabil până la intrarea în vigoare a planului de management;
(2) intervenţiile în scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea Asociației Excelsior, în baza aprobării de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
(3) acţiunile de înlaturare a efectelor unor calamități, la propunerea custodelui Complexului AP Crișuri, în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care calamitățile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlaturare a efectelor acestora se fac la propunerea custodelui Complexului AP Crișuri, în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
(4) acţiunile de combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, la propunerea custodelui Complexului AP Crișuri, în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

CAPITOLUL IV
REGULI DE EXPLOATARE FORESTIERĂ PE TERITORIUL COMPLEXULUI AP CRIȘURI

Art. 59. Se va asigura încadrarea cursurilor de apă cu debit permanent cu zone  tampon, şi se vor lua măsuri practice privind intervenţia în aceste zone prin lăsarea unei porţiuni în care să nu se intervină cu lucrări pe o lăţime de 20 m de o parte şi de alta.
Art. 60. Se va lua în considerare creşterea cantităţii de lemn mort rămas în pădure în pădure în special în aria parchetelor de exploatare  precum şi în zonele uşor accesibile prin lăsarea, cu ocazia marcării şi a lucrărilor de exploatare, a 2-3 arbori uscaţi la ha. Aceşti arbori se vor evidenţia pe hărţi şi vor fi predaţi prin procesul verbal de predare spre exploatare către cel care execută exploatarea.

Art. 61. Se va asigura ca toate cursurile de apă să fie protejate în timpul lucrărilor de exploatare. Podeţele din buşteni sau tuburi vor fi folosite pentru trecerile prin cursurile de apă minore.

Art. 62. Actele de punere în valoare vor fi avizate de custodele sitului Complexului AP Crișuri.

Art. 63. Firmele de exploatare forestieră vor fi obligate să completeze ”Documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare, respectarea condițiilor ce se impun pe linie P.S.I., N.T.S.M., protecția mediului și respectarea standardelor F.S.C. (Certificarea pădurii)”, pentru fiecare partidă contractată, conform modelului transmis și solicitat de către Direcția Silvică Arad.

Art. 64. Se vor înscrie în condicile de verificare ale custozilor din cadrul Asociației Excelsior locurile interesante din punct de vedere al biodiversităţii. Se vor trasa şi sarcini de observaţii privind biodiversitatea.

Art. 65. Se interzice orice forma de exploatare sau utilizare a resurselor naturale din zonele de protecţie integrala.

CAPITOLUL V
SANCŢIUNI

Art. 66. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.

Art. 67. Constituie contravenţii şi se sancţionează, dacă nu au fost săvârşite astfel încât, potrivit legii, să constituie infracţiuni, faptele prevăzute în Anexa nr. I a prezentului Regulament.    
Art. 68. Prevederile art. 66 se completează cu dispoziţiile OUG nr. 2/2001 şi Legii nr. 180/2002 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia cazurilor în care legislaţia în vigoare dispune alte prevederi. 

Art. 69. Sancţiunile stabilite în prezentul Regulament se pot aplica atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.

Art. 70. Regimul de protecţie se stabileşte indiferent de destinaţia terenului şi de deţinător, iar respectarea acestuia este obligatorie.
Art. 71. Respectarea planurilor de management este obligatorie pentru administratorii/custozii ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau desfăşoară activităţi în perimetrul ariilor naturale protejate.


CAPITOLUL VI
TARIFE

Art. 72. Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a Complexului AP Crișuri a fost instituit prezentul cadru tarifar, conform OM nr. 1142 / 23.07.2010:
(1)    Tarif de analiză a documentațiilor de avizare a activităților/planurilor/proiectelor, până la 1500 lei/documentație pentru persoane juridice, și până la 500 lei/docuemtație pentru persoane fizice, în funcție de complexitatea documentației.
(2)    Tarif pentru filmare în scop comercial pe teritoriul Complexului AP Crișuri – 300 lei/zi.
(3)    Tarif pentru fotografiere în scop comercial pe teritoriul Complexului AP Crișuri – 100 lei/zi.
(4)    Campare pe teritoriul Complexului AP Crișuri, în locuri special amenajate – 2 lei/m2/zi.
(5)    Organizarea de evenimente pe teritoriul Complexului AP Crișuri – 200 lei/zi.


CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII  FINALE

Art. 73. Personalul împuternicit să aplice Regulamentul îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii al căror format va fi popularizat în mass-media, la primării, școli şi la centrele de informare şi vizitare.

Art. 74. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute prin Regulament se face de personalul cu atribuţii de control din cadrul structurilor proprii ale: Garzii Naţionale de Mediu; autorităţii publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului; structurilor de administrare şi custozilor ariilor protejate; autorităţii publice care răspunde de silvicultură şi structurilor teritoriale ale acesteia, pe domeniul lor de competentă; Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pe domeniul sau de competenţă, în ceea ce priveşte activităţile de comerţ cu specii de flora şi fauna sălbatica; Autorităţii Naţionale a Vămilor, pentru operaţiunile vamale; altor autorităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

Art. 75. Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea Asociației Excelsior, cu aprobarea autorității centrale pentru protecția mediului.

Art. 76. Legislația urmărită pentru elaborarea prezentului regulament este următoarea:
- Legea 5/06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu codificările și completările ulterioare.
- HG 2152/30.11.2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.
- HG 1284/31.10.2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
- OM nr. 776/05.05.2007, completată prin OM nr. 1964/2007  privind declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
- OUG 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.
- OM 1142/23.07.2010 privind Metodologia de aplicare a tarifelor de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate și de stabilire a cuantumului acestora.
- Legea nr. 407/22.11.2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic.
- Legea nr. 42/21.01.2003 privind aprobarea OUG nr. 76/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura.
- Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 31/06.04.2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.
- OUG 195/22.12.2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
- Convenție de custodie nr. 0140/01.07.2010, semnată între Ministerul Mediului și Pădurilor și Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior”, privind custodia SPACrișuri, SCICrișAlb, SCISocodor, R.Socodor, APSALunca și APSASocodor.

Art. 77. Datele de contact ale Asociației Excelsior sunt:
Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”EXCELSIOR”
Arad, str. Dorobanților, nr. 51, 310056 Arad, România
Tel.: 0257 210 192, Fax: 0357 815 518, 0257 210 192
Mobil: 0722 305 622, 0745 608 905, 0745 608 818, 0740 135 990
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , www.ongexcelsior.ro


Anexa 1 – Sancţiuni prevăzute de Regulamentul Complexului AP Crișuri

ARTICOL REGULAMENT    LEGE    ARTICOL LEGE    VALOARE SANCŢIUNE
Art. 15. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier  inclus în Complexul AP Crișuri se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, care trebuie să concorde cu planul de management al Complexului AP Crișuri,cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor. Lucrări în afara celor prevăzute în amenajamentele silvice se execută  cu aprobarea autorităţilor publice centrale, respectiv a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale , a Ministerului  Mediului şi Dezvoltării Durabile.     Legea 31/ 2000    Art.1 f)    închisoare de la 2 luni
la 6 luni sau cu amendă de la 1000 RON la 3000 RON
Art. 16. (1) În baza Legii nr. 407/2006  este interzisă „vânătoarea în zonele de conservare specială de pe teritoriul Complexului AP Crișuri; zone ce sunt asimilate conform OUG 57/2007 cu zone de protecţie integrală”. În restul teritoriului Complexului AP Crișuri, vânătoarea se poate organiza şi desfăşura în conformitate cu prevederile legale, cotele de recoltă fiind avizate de către Asociația Excelsior.
(2) Activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi acvacultura se supun prevederilor Legii nr. 42/2003. Pescuitul sportiv este permis, în baza „permisului de pescuit” emis de gestionar, pe fondurile de pescuit de pe teritoriul Complexului AP Crișuri.
(3) Faptele ilegale din domeniile vânătorii şi pescuitului pot fi constatate şi sancţionate de personalul împuternicit în acest scop de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, de personalul împuternicit de Agenţiile de Protecţie a Mediului, Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi Cinegetic, personalul împuternicit al Asociației Excelsior, de ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, precum şi de personalul împuternicit al administraţiei publice judeţene şi locale.
(4) Este interzis pescuitul în locuri în care se întâlnesc deșeuri de orice fel pe o rază de cel puțin 20m. În cazul nerespectării acestei reguli se pot aplica amenzi, în cuantumul stabilit prin prezentul regulament.
Legea 407/2006
Legea 192/2001
republicată 2003


OUG 195/2005    Art. 42 lit. e


Art. 15 alin.2, art. 18 alin. 1, art. 24 lit. E f, h, i, j, k, l,r


Art. 96, 20    Amenda 5000 -25000 sau închisoare de la 3 la 7 aniAmenda 1000 – 3000
Amendă 3.000 –6.000 pf sau 25.000-50.000 pj
Art. 20. (1) Pe raza R.Socodor, APSALunca și APSASocodor se interzice accesul animalelor domestice.
(2) Prin excepţie, se permite accesul animalelor utilizate la atelaje sau pentru practicarea turismului ecvestru, pe drumurile autorizate şi accesul animalelor de companie, care pot însoţi stăpânii pe traseele turistice, dar ţinute permanent în lesă, şi după caz cu botniţă. Animalele de companie trebuie sa aibă certificatul de vaccinare la zi, pentru accesul acestora plătindu-se 50% din tariful de vizitare a Complexului AP Crișuri.
Art. 21. Păşunatul se supune următoarelor reglementări:
(1)    Păşunatul este permis numai pe islazurile comunale şi proprietăţile particulare destinate expres în acest sens de comunităţile locale sau deţinătorii legali ai acestora,  numai cu animalele domestice, proprietatea membrilor comunităților ce deţin păşuni in interiorul Complexului AP Crișuri, pe supafețele, în perioadele și cu speciile și efectivele aprobate de Asociația Excelsior, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale și speciile de floră și faună prezente;
(2)    Amplasarea de stâne în raza Complexului AP Crișuri se face cu avizul  custodelui;
(3)    Este interzisă amplasarea locurilor de târlire și stâne în vecinatatea pâraielor, canalelor și a lacurilor sau în amonte de lacuri, până la o distanță de cel puțin 200m;
(4)    Numărul de câini admis se stabileşte în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare (Legea nr. 407/2006 etc.). Câinii vor purta obligatoriu jujee și vor fi, pentru fiecare stână, cel mult în număr de 3. Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverinţa de vaccinare şi deparazitare periodică.
Pasajul prin fond forestier spre alte terenuri sau spre sursele de apă se face cu respectarea reglementărilor în vigoare, în baza contractului încheiat de proprietarii de animale cu administratorii/proprietarii de pădure.    Legea 31/2000Legea 407/2006Legea 31/2000    Art. 1 h)Art. 48 c).Art. 1h)    a. închisoare de la 2 luni la 6 luni sau cu amendă  de la 1000- 3000

b. Amenda 500-1500c. Amenda 1000-3000
Art. 23.  În zona de dezvoltare durabilă, amplasarea de construcţii noi se va face cu respectarea prevederilor legale, avându-se în vedere necesitatea integrării adecvate a acestora în ansamblul peisagistic.    OUG 195/2005    Art. 96, 22    amendă 3,000 – 6,000 pf sau 25,000-50,000 pj
Art. 24. Orice fel de construcţii noi, in raza Complexului AP Crișuri, în afara zonei de dezvoltare durabilă, sunt admise doar cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu avizul Asociației Excelsior.    OUG 195/2005    Art. 96, 22    amendă 3,000 – 6,000 pf sau 25,000-50,000 pj
Art. 35. (1) Camparea pe teritoriul Complexului AP Crișuri este permisă numai în locurile marcate şi  special delimitate în acest scop.
(3) Este interzisă camparea în locuri în care se întâlnesc deșeuri de orice fel pe o rază de 50m. În cazul nerespectării acestei reguli se pot aplica amenzi, în cuantumul stabilit prin prezentul regulament.    OUG 195/2005    Art. 96, 20    Amendă 3.000 –6.000 pf sau 25.000-50.000 pj
Art. 36. Aprinderea focului pe teritoriul Complexului AP Crișuri se reglementează astfel:
(1) Focurile sunt permise doar în vetrele special amenajate în acest scop. 
(2) Este interzisă  aprinderea focului în fondul forestier sau la o distanță mai mică de 100 m de limita acestuia.    Legea  31/2000

OUG 195/2005    Art 2 a)

Art. 96, 19    Amendă 120 – 200

Amendă 3,000-6,000 pf sau 25,000-50,000 pj
Art. 37. Regimul deşeurilor pe teritoriul Complexului AP Crișuri se reglementează astfel:
(1) Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul Complexului AP Crișuri;
(2) Turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării Complexului AP Crișuri;
(3) Deşeurile vor fi evacuate şi se lasă doar în locuri special amenajate pentru colectare.    Legea 31/2000OUG 195/2005    Art. 5 d)Art. 96, 20    Amendă 60 – 80


Amendă 3.000 –6.000 pf sau 25.000-50.000 pj
Art. 38.  Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane.    Legea 31/2000    Art. 1 c),d)    Amendă 1,000 –3,000
Art. 39. (1) Se interzice culegerea sau recoltarea în vederea comercializării de specii de floră, fauna, și altor eșantione de origine naturală din fondul forestier naţional, altele decât cele aflate sub regim strict de protecţie, fără acordul  unităţilor silvice sau al proprietarului, precum şi nerespectarea normelor tehnice specifice, elaborate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
(2) Se interzice recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci și de plante medicinale, fără avizul custodelui Complexului AP Crișuri.   
Legea 31/2000


OUG 57/2007   
Art. 2 l)


Art. 53 alin. (2) lit. E    Amendă 120 – 200


Amenda  5000 – 10000
Art. 42. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare,  precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.   
OUG 57/2007
Art. 53 alin. (1) lit. D    Amendă 3000 – 6000 pf 25000 -50000 pj
Art. 43. Este strict interzisă degradarea refugiilor, adaposturilor, podețelor, barierelor, marcajelor turistice, panourilor informative sau a oricarei alte constructii ori amenajari de pe teritoriul Complexului AP Crișuri.    OUG. 195/2005    Art. 96,  alin.18    Amendă 3000 – 6000  pf 25000 -50000 pj
Art. 48. Este interzisă intrarea în perimetrul zonelor de protecţie integrală, în porţiunile închise accesului public, fără permisul de acces eliberat de Asociația Excelsior.    OUG 57/2007    Art. 53 alin. (1) lit. F    Amendă 3000 – 6000 pf 25000 -50000 pj
Art. 44. Spălatul maşinilor sau  a altor obiecte ce pot cauza poluarea, precum şi utilizarea detergenţilor, în apele curgătoare şi în lacuri este interzisă.    OUG 195/2005    Art. 96, al.2 pc.32    Amenda 5000– 10000pf  30000-60000 pj
Art. 45. Competiţiile şi manifestările de grup de orice fel se organizează pe teritoriul Complexului AP Crișuri doar cu avizul Asociației Excelsior şi al celorlalţi administratori/deţinători legali de terenuri.    OUG 195/2005    Art. 96, 22    Amendă 3000 – 6000 pf 25000 -50000 pj
Art. 47. Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care se afla sub regim strict de protecţie, precum şi pentru speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cat şi în afara lor, sunt interzise:
a) orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;
b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
c) distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi ouălor din natură;
d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
e) recoltarea florilor şi fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale;
f) vânarea speciilor de păsări prevăzute în anexa nr. 5C (OUG 57/2007) în perioadele de reproducere şi creştere a puilor;
g) vânarea speciilor de păsări migratoare prevăzute în anexa nr. 5C (OUG 57/2007), în perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit;
h) capturarea sau uciderea speciilor de fauna sălbatica prevăzute în anexele nr. 5A, 5B, 5C, 5D şi 5E(OUG 57/2007).    OUG 195/2005


OUG 57/2007
Art. 96,
al. 2, 26


Art. 52 alin. (1) lit.E,f,g,    Amenda 5000-10000 pf 30000 – 60000 pj


Închisoare 3 luni – 1 an sau Amenda penala 30000 – 60000
Art. 70. Respectarea planurilor de management este obligatorie pentru administratorii/custozii ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau desfăşoară activităţi în perimetrul ariilor naturale protejate.    OUG 195/2005    Art. 96, 22    Amendă 5000-10000  pf 30000 -60000 pj
Art. 65. Se interzice orice forma de exploatare sau utilizare a resurselor naturale din zonele de protecţie integrala.    OUG 57/2007
Art. 53 alin. (3) lit. a    Amendă 7500-15000  pf 50000 -100000 pj

Last modified on Sâmbătă, 17 Septembrie 2011 22:55
More in this category: Sanctiuni »

Evenimente Culturale

Sondaj

Nominalizati o specie emblematica din Campia Crisurilor?

Statistici


Vzitatori astazi:10
Vzitatori ieri:15
Vzitatori total:107573
Maxim de vizitatoris:2012-04-26